Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Odškodninski sistem

Za nastalo škodo na premoženju, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste, se skladno z 92. in 93. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl. US,  8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in določb Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) izplačujejo odškodnine. Za povračilo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Vendar pa se odškodnina izplača le, če je bilo premoženje predhodno že zavarovano določenimi zaščitnimi ukrepi. Pogoji za izplačevanje odškodnin in ustrezni načini varovanja premoženja so opredeljeni v Pravilniku o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Uradni list RS, št. 74/05) in Navodilih za ravnanja v zadevah uveljavljanja odškodninski zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prostoživečih vrst (zadnja sprememba št. 007-124/2015 z dne 5. 3. 2015).

1

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) deluje v vlogi pooblaščenca s strani pristojnega ministrstva in sicer v postopku uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.

2

Na samem kraju škodnega dogodka pooblaščena oseba zapiše zapisnik in ob tem ovrednoti obstoj materialnih dejstev nastalega škodnega primera. Le-ta so osnova za ugotavljanje odškodninske odgovornosti države, ob enem pa tudi za določitev višine odškodnine.

3

V kolikor se pooblaščenec in oškodovanec o višini odškodnine ne sporazumeta, lahko slednji na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posreduje odškodninski zahtevek z vlogo, katero je potrebno dodatno obrazložiti, poleg pa priložiti tudi vsa potrebna dokazila.

4

Lestvica za višino izplačane odškodnine je opredeljena v Navodilih za ravnanja v zadevah uveljavljanja odškodninski zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prostoživečih vrst. Za njeno opredelitev je pristojno ministrstvo.

5

Za pregled zahtevkov in odločanje o izplačilu škode je od leta 2021 neposredno pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) .