Videl sem volka. Kaj naj storim?

Želim zaščititi premoženje

Zgodila se je škoda

Obrnite se na nas

Status zavarovanih vrst

Za varovanje in ohranjanje posameznih živalskih vrst so potrebne tudi zakonske podlage. Tako je varstveni status vrst, katere je potrebno ohranjati in varovati, opredeljen na več nivojih. Na mednarodni ravni varovanje in ohranjanje živalskih vrst določajo številni pravni dokumenti.

Na mednarodni ravni

 • Bernska konvencija – konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, sprejeta leta 1979 v Bernu (Uradni list RS, 55/99, MP št. 17),
 • Alpska konvencija – protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 o varstvu narave in urejanju krajine (Uradni list RS, 19/95 MP 5)
 • CITES, Washingtonska konvencija – konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami iz leta 1973 (Uradni list RS, 31/99)
 • Konvencija o biološki raznovrstnosti, potrjena v Riu de Janeiru leta 1992 (Uradni list RS, 7/96 MP)

Na ravni Evropske unije

 • Habitatna direktiva (Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (The Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora – “The Habitat Directive”), sprejeta 21. maja 1992 na Ministrskem svetu
 • Resolucija Evropskega parlamenta o varstvu rjavega medveda (European Parliament Resolution on the protection of the brown bear (Ursus arctos) in the Community (A30154/94))

Na nivoju Slovenije

 • Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2), krovni dokument, ki vsebuje zakonske podlage za varovanje in ohranjanje živalskih vrst, kateregasprejme ga državni zbor
 • Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16)
 • Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 22/03)
 • Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10)
 • Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16)

Poleg vseh navedenih zakonskih podlag, ki omogočajo in narekujejo varovanje in ohranjanje določenih živalskih vrst, je izrednega pomena predvsem človekovo sprejemanje teh vrst in nenazadnje odgovorno ravnanje z njihovimi populacijami ter njihovim življenjskim prostorom.